За нас

България Клима ООД е компания специализирана в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Създадена през 1993г. дейността на фирмата обхваща: доставка, монтаж, гаранционен и извънгарационен сервиз на инсталациите.

„БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД изпълнява проект за подобряване условията и осигуряване на безопасен труд

На 26.06.2013г. „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР“.

Регистрационен номер на Договора: ESF-2303-09-12006

Съгласно договора, Европейският социален фонд ще финансира проекта на „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД за подобряване условията и осигуряване на безопасен труд на работещите в „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД.

Проектът стартира официално на 01.09.2013г. и ще се изпълнява в град: Стара Загора.

Целите на проекта са: Създаване на възможност за подобряване условията на труд, повишаване производителността на работещите и адаптиране на управленските процеси в насока увеличаване качеството на производителността, свързана с регламентирането и нормирането на труда в предприятие „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД чрез въвеждане на мерки и стандарти свързани с подобряване условията за безопасен труд, които са изцяло в синхрон със законодателните изисквания на областта на условията за безопасен труд.

Повече информация

„БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД изпълнява проект за подобряване условията и осигуряване на безопасен труд

На 20.01.2014г. „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД обявява публична покана по ПМС 69 / 2013 г. за избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във връзка с изпълнeнето на: Договор ESF-2303-09-12006: „С отговорност към безопасността на работещите“ в „България Клима“ ООД“

Регистрационен номер на Договора: ESF-2303-09-12006
Регистрационен номер на публична покана: ID 1544 
Дата на публикуване: 20.01.2014 г.
Краен срок за получаване на оферти: 29.01.2014 г.
Място за подаване на офертите: Стара Загора, 6000, бул. Митрополит Методий Кусев №34, вх.А, ет.2, ап. 3
Лице за контакти: Светлана Георгиева
Телефон за контакти: 042 638 248

Повече информация