Сертификати

Като гаранция за качество на предлаганите стоките и услугите които България Клима ООД притежава следните Сертификати:

  • По регламента на ISO 9001:2008 
  • По регламента на BS OSHAS 18001:2007
  •  Фирамата притежава Документ за правоспособност: „монтаж и поддръжка на хладилни и климатични инсталации съдържащи флуорирани парникови газове“ издаден от Българска Браншова Камарата – Машиностроене (с валидност: 19.08.2016г.). 
  •  Освен фирмата, персонала също притежава документи за правоспособност. 
  •  Удостоверение за правоспособност издадено от Камарата на Строителите в България за строежи от трета и пета група, трета категория.
  •  Редовно сключва Застраховка „Професионална отговорност“.